WERKWIJZE VAN RONDOMLEREN

In overleg en in samenspraak met u (en eventueel de school van uw kind), bieden wij begeleiding op maat.
Door middel van een intakegesprek, toetsen, testen en eventueel observaties, wordt vooraf een zo duidelijk mogelijk beeld van uw kind verkregen. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek en de hulpvraag wordt een handelingsplan opgesteld. Hierin worden de doelen, de aanpak van het leerprobleem en de duur van de Remedial Training in beschreven. De begeleiding wordt afgestemd op de mogelijkheden en talenten van uw kind! Er wordt onder andere gebruik gemaakt van:

 • moderne schoolmethodes
 • moderne onderzoeksmiddelen
 • remediërende materialen
 • ict
 • actieve spelvormen

De leerstof wordt aangeboden via verschillende werkvormen. Ouders en school ontvangen om de week een logboek over de inhoud en het verloop. Zo heeft u goed inzicht in de (leer)ontwikkeling van uw kind. Het is van belang dat thuis wordt geoefend met de behandelde lesstof. Meestal neemt het maken van huiswerk niet meer dan een kwartier per dag in beslag.

Aan het eind van een remedial teaching periode wordt het niveau van uw kind vergeleken met de start met behulp van o.a. toetsen/testen, observaties, gesprekken en het logboek. Naar aanleiding van de uitkomsten wordt er een eventueel vervolgtraject besproken.

PGB PERSOONSGEBONDEN BUDGET of ARRANGEMENT

Ook voor de leerling die extra voorzieningen nodig heeft om regulier (speciaal) basis en (speciaal) voortgezet onderwijs te kunnen volgen, kan RondomLeren onder schooltijd de invulling vanuit een arrangement of PGB verzorgen.

Essentieel hierbij is de afstemming met school en/of gemeente, ouders en alle professionals. Meer informatie over PGB en arrangementen.

Adres praktijk:

+31 6 15577159
openingstijden: 9:00 - 20:00

Rondomleren flitskaarten

VOOR INFORMATIE OMTRENT MOGELIJKHEDEN EN TARIEVEN NEEM GERUST CONTACT OP.

ONZE HUISREGELS:

 • Elke begeleiding start met een Individueel handelingsplan en wordt na een interventieperiode van ongeveer 12 weken geëvalueerd, hieraan zijn kosten verbonden.
 • Ouders en docenten worden om de 2 weken van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden middels een persoonlijk logboek.
 • Bij ziekte of afwezigheid van de RT-er zal RondomLeren voor adequate vervanging verzorgen of in overleg de datum van de begeleiding verzetten om de begeleiding voort te zetten. 
 • Facturen worden maandelijks digitaal verzonden.
 • Het afzeggen van een begeleiding dient 24 uur voor aanvang van de begeleiding plaats te vinden om te voorkomen dat de begeleiding alsnog in rekening wordt gebracht.
 • Voor het opzeggen van een opgesteld begeleidingstraject geldt een opzegtermijn van 30 dagen.
 • Zowel de cliënt als de RT-er hebben een inspanningsverplichting. De RT-er legt verantwoording van haar handelen af middels het handelingsplan. Dit handelingsplan wordt gedurende de remedial teaching geëvalueerd en aangepast. Hieraan zijn kosten verbonden.
 • Tijdens de remedial teaching periode kunnen er testen/toetsen afgenomen worden om het proces te monitoren. Dit wordt vooraf met de cliënt besproken. Ook hieraan zijn extra kosten verbonden.

Lees hier onze algemene voorwaarden

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)