De zin van diagnostisch onderzoek bij kinderen op de basisschool.

RondomLeren 6936009 scaled RondomLeren 200x300 De zin van diagnostisch onderzoek bij kinderen op de basisschool.Voordat wij bij RondomLeren begeleidingssessies starten nemen we vaak een diagnostisch onderzoek af. Maar wat houdt een diagnostisch onderzoek eigenlijk in en wat voor baat hebben kinderen daar bij?

Het diagnostisch onderzoek is een onderzoek waarbij door middel van een aantal testen of toetsen een zo nauwkeurig mogelijk beeld wordt geschetst van waar het kind op dat moment in zijn of haar leerontwikkeling staat.
Door nauwkeurig vast te stellen wat de sterke kanten zijn en waar het kind moeilijkheden ondervindt, kunnen wij de best passende begeleiding aanbieden.

Bieden schooltoetsen niet voldoende informatie?

pexels anna shvets 11286021 200x300 De zin van diagnostisch onderzoek bij kinderen op de basisschool.Toetsen die op de basisschool worden afgenomen zijn methode toetsen en midden- en eindtoetsen. De meeste scholen maken hiervoor gebruik van de cito toetsen maar er zijn ook andere genormeerde toetsen waar scholen gebruik van kunnen maken.
Deze toetsen worden door de basisscholen in Nederland gebruikt om het niveau van de leerlingen te bepalen.

Als de resultaten van zo’n toets tegenvallen, dan kan dat veel nare gevoelens bij het kind maar ook bij ouders opleveren. Vooral omdat deze toetsen weinig inzicht bieden in wat een kind moeilijk vindt en dat maakt het lastig om van de gemaakte fouten te leren.
Een vaak gehoorde klacht is dan ook dat deze wijze van toetsen voor stressgevoelens en minder zelfvertrouwen zorgt bij kinderen die vaker met negatieve cijfers geconfronteerd worden.

Daaruit voorkomend zorgen deze negatieve gevoelens weer voor angstige gedachtes voor het aangaan van toetsen wat weer invloed op het resultaat heeft en zo ontstaat er een negatieve spiraal.

Waarom kan diagnostisch onderzoek dan een belangrijke bijdrage leveren?

pexels werner pfennig 6482214 300x200 De zin van diagnostisch onderzoek bij kinderen op de basisschool.Het diagnostisch onderzoek wordt in een rustige omgeving en individueel afgenomen.
Tijdens het onderzoek wordt de tijd genomen om het kind op zijn of haar gemak te stellen en het gesprek over de kennis en leerervaringen met het kind aan te gaan.
Hiermee wordt er een afname sfeer gecreëerd waarbij er gestreefd wordt om het kind zo min mogelijk stress te laten ervaren en daarmee het kind in een zo’n optimaal mogelijke modus te onderzoeken.

Er worden diverse toetsen en testen afgenomen afgestemd op het leerniveau van het kind. Hierdoor ervaart het kind ‘grip’ op de leerstof en kan het kind laten zien wat het kan.

pexels saikat ghosh 914132 300x259 De zin van diagnostisch onderzoek bij kinderen op de basisschool.Screeningstesten kunnen daarbij ook opgenomen worden als er zorgen zijn omtrent de reken– en leesontwikkeling.
Door de afname van deze testen worden aanwijzingen voor dyslexie en dyscalculie eerder gesignaleerd en kan er vervolgens verder onderzoek gedaan worden.

Tijdens het diagnostisch onderzoek worden er veel vragen aan het kind gesteld om te weten te komen hoe het kind leert, welke strategieën hij of zij hanteert en bij welke aanpak het baat heeft.
Sommige kinderen zijn heel visueel ingesteld en anderen leren graag via gesproken taal. Dit is belangrijke informatie die waardevol is voor de school en met name voor de leerkracht die o.a. de instructie daardoor beter kan afstemmen op de leervoorkeur van het kind.

Inzichten door nauwkeurig te observeren en te bevragen.

RondomLeren 8617818 scaled Remedial Teaching Hilversum 200x300 De zin van diagnostisch onderzoek bij kinderen op de basisschool.Gedurende de afname worden ook de executieve functies geobserveerd.
Ook worden er kind gesprekken gevoerd waarin gepraat wordt over de ervaringen, gedachtes en gevoelens van het kind tijdens de afname en de school- en leerbeleving.

Al deze gegevens worden meegenomen in de verslaglegging van het onderzoek en zorgen voor belangrijke aanvullende informatie naast de toetsen die alleen het niveau van het kind rapporteren.
Tot slot worden er adviezen gegeven hoe het kind zo optimaal mogelijk ondersteund kan worden.

Een diagnostisch onderzoek brengt op deze manier een veel groter deel van de leerontwikkeling van een kind in beeld en biedt daarbij een waardevolle en onmisbare aanvulling op de huidige schooltoetsen.

Voor informatie omtrent mogelijkheden en tarieven neem gerust contact op.

RondomLeren jet scaled RondomLeren 212x300 De zin van diagnostisch onderzoek bij kinderen op de basisschool.Jet Streutker, MSEN
Generalist, Directeur
RondomLeren B.V.