Remedial Training voor middelbare scholieren is maatwerk, gericht op de individuele leerling.


“Remedial Teaching (RT) is het toepassen van gespecialiseerde technieken en benaderingen, die uitgaan en gericht zijn op de (leer)ontwikkeling van uw kind.”

 

Leerstrategieën of studievaardigheden zijn onmisbare vaardigheden bij het leren en dus heel belangrijk voor het succes op de middelbare school. De remedial teaching van RondomLeren richt zich op het zelfstandig toepassen van de door ons aangegeven leerstrategieën binnen het eigen schoolwerk.


Werkwijze

Na het kennismakingsgesprek met ouders en leerling wordt tijdens de eerste remedial teaching sessie een online leerstrategievragenlijst en een sterkte en zwakte analyse (SWOT) afgenomen. Met behulp van deze online vragenlijst wordt gekeken welke leerstrategieën een leerling al beheerst en welke vaardigheden ontwikkeld dienen te worden. Leerstrategieën zijn concrete manieren van leren die een leerling bewust kan inzetten om het leren zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ze geven de leerling aan hoe ze moeten leren en zijn onlosmakelijk verbonden met het begrip ‘zelfregulerend leren’. Het effectief inzetten van leerstrategieën zorgt ervoor dat een leerling zelfregulerend kan leren. Dat wil zeggen dat hij of zij in staat is het eigen leren in goede banen te leiden, te evalueren, bij te sturen en zichzelf te motiveren voor het leren.

Vanuit de hulpvraag van de betrokkenen en de uitkomsten van deze leerstrategieënvragen en SWOT-analyse worden de doelen bepaald en vastgelegd in het handelingsplan. De voortgang van de begeleiding wordt inzichtelijk door het bijhouden van een logboek, waarin de (leer)ontwikkeling n.a.v. de RT sessies wordt beschreven. Dit logboek wordt gedurende de begeleiding opgemaakt en om de week aan alle betrokkenen gemaild. Na een periode van ongeveer 12 weken wordt het handelingsplan geëvalueerd en besproken om de voortgang van uw kind zo goed mogelijk te monitoren.

Voor informatie omtrent mogelijkheden en tarieven neem gerust contact op.

 

0

Vaak gestelde vragen

Adres praktijk:

+31 6 15577159
openingstijden: 9:00 - 20:00

Rondomleren flitskaarten