Remedial Training voor middelbare scholieren is maatwerk, gericht op de individuele leerling.


“Remedial Teaching (RT) is het toepassen van gespecialiseerde technieken en benaderingen, die uitgaan en gericht zijn op de (leer)ontwikkeling van uw kind.”

Remedial teaching van RondomLeren wordt aangeboden aan kinderen en jongeren die dreigen vast te lopen op school.
Op het moment dat er een probleem geconstateerd wordt tussen het kennisniveau van de jongere en de leerstof op school kan remedial teaching dit verkleinen of overbruggen door uw kind gerichte begeleiding te bieden.

De remedial teaching van RondomLeren richt zicht op het zelfstandig toepassen van de door ons aangegeven leerstrategieën binnen het eigen schoolwerk. Deze worden visueel en via directe instructie aangeboden om het vervolgens m.b.v. het didactische model van de drietrap: “modelleren, samendoen, zelfstandig” te implementeren.


Werkwijze

Na het kennismakingsgesprek met ouders en leerling wordt tijdens de eerste RT sessie een sterkte en zwakte analyse (SWOT) afgenomen. Vanuit de hulpvraag van de betrokkenen en de uitkomsten van deze SWOT-analyse worden de doelen bepaald en vastgelegd in een handelingsplan.
De voortgang van de begeleiding wordt inzichtelijk door het bijhouden van een logboek, waarin de (leer)ontwikkeling n.a.v. de RT sessies wordt beschreven. Dit logboek wordt gedurende de begeleiding opgemaakt en om de week aan alle betrokkenen gemaild. Na een periode van ongeveer 12 weken wordt het handelingsplan geëvalueerd en besproken om de voortgang van uw kind zo goed mogelijk te monitoren.

Voor informatie omtrent mogelijkheden en tarieven neem gerust contact op.

 

0

Adres praktijk:

+31 6 15577159
openingstijden: 9:00 - 20:00

Rondomleren flitskaarten