Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Naam: RondomLeren Remedial Training
Adres: Regentesselaan 20-26
Postcode/plaats: 1217EG Hilversum
Telefoon/mobiel: +31(0)6 15577159
E-mailadres: rt@rondomleren.nl

Hierna te noemen “de RT Praktijk”

In aanmerking nemende:
Dat de remedial teaching praktijk zich, volgens het beroepsprofiel en de gedragscode van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT), ten doel stelt remediale hulp te bieden aan jeugdigen die onderwijs genieten op grond van de leerplicht en aan volwassenen die hieraan om enigerlei redenen, waaronder medisch of agogische indicatie, behoefte hebben, zulks in de ruimste zin van het woord. Dat de RT Praktijk de doelstelling van de LBRT onderschrijft en bereid is aan de uitvoering hiervan zijn/haar medewerking te verlenen en de cliënt op verzoek inzage zal verlenen in het beroepsprofiel en de gedragscode.

 

Doel vastlegging gegevens

Toets- en of testgegevens van leerling komen van scholen en/of externe onderzoeksbureaus (cito/entreetoetsen, intelligentieonderzoeken, observaties) en worden in ons beveiligde digitale systeem opgeslagen. Alleen de directie en de behandelende remedial teacher kan bij deze gegevens.

Deze toets/test gegevens van de leerling dienen als doel om het behandelplan voor de leerling vorm te geven en te schrijven en het behandeldoel voor de remedial teaching periode te bepalen.  Voor afname testen en toetsen zijn geboortedata van leerlingen noodzakelijke om deze toetsen/testen te kunnen interpreteren.

Tijdens het intakegesprek met ouders wordt  informatie over het kind genoteerd onder het kopje probleemstelling in ons digitaal CRM systeem. De directie neemt de intake gesprekken af en alleen zij en de behandelende RT-er kan bij deze gegevens.

De cliënt verklaart hierbij toestemming te verlenen voor de verwerking en het bewaren van de persoonsgegevens van de leerling en met toestemming kunnen deze gegevens met de betrokken professionals rondom de leerling gedeeld worden. 

Alle gegevens van de cliënt worden tot een jaar na begeleiding bewaard in de analoge en/of digitale administratie van RondomLeren.

In geval van verhindering of ziekte van de toegewezen remedial teacher zal de Praktijk RondomLeren het mogelijke doen om te zorgen voor vervanging. Dit gebeurt in overleg met de cliënt. De vervanging wordt intern opgelost. De benodigde behandelgegevens zoals het voorgaande logboek en mondelinge overdracht zullen plaatsvinden om de remedial teaching sessie zorgvuldig voor te bereiden.

Toets- en/of testgegevens die RondomLeren afneemt bij de leerling worden bewaard in het beveiligde digitale CRM systeem. Deze gegevens worden in de regel eerst met de cliënt gedeeld.
Het is de cliënt toegestaan feedback over de bewoordingen in de rapportage te geven om indien nodig na onderling overleg geschreven details anders te formuleren ten behoeve van de leerling.
Testgegevens kunnen nooit aangepast worden.

Na mondelinge of schriftelijke toestemming van de cliënt worden de gegevens gedeeld met de overige professionals rondom de leerling. In de meeste gevallen zijn dit de scholen.
De remedial teacher legt verantwoording van haar handelen af middels het handelingsplan.
Ook hierbij geldt dat de cliënt in eerste instantie het handelingsplan ontvangt en na mondelinge of schriftelijke toestemming zal dit behandelplan ook met overige professionals gedeeld worden.

De behandelsessies worden vastgelegd in een logboek. Dit logboek wordt opgeslagen in het CRM systeem en wordt gedeeld met de cliënt en met toestemming met alle professionals rondom de leerling.

De cliënt kan persoonsgegevens opvragen en deze kunnen uit het beveiligde digitale systeem alleen door de behandelende remedial teacher en de directie naar de cliënt per mail gestuurd worden. Gegevens kunnen ook op de praktijk uitgeprint worden en aan de betrokken cliënt meegegeven worden.

Aan het einde van de behandeling vindt een eindevaluatie en op verzoek een evaluatiegesprek plaats met de ouders en eventueel de leerling. Dit eindverslag wordt opgeslagen in het CRM systeem en wordt gedeeld met de cliënt en met toestemming met alle professionals rondom de leerling.